Project 159
Ref n°: 159
Team Leader
Masamichi Kawakami

Team Members
Masamichi Kawakami, Shigeru Kuwahara, Kazuyasu Kochi, Yasutaka Onari, Tuyoshi Shinozaki, Keisuke Narukage

Country
Japan

Office
101 Design